Privacyverklaring

ilonabrook.nl, gevestigd aan de Van Moerkerkenstraat 19-I, 2025 MP Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://ilonabrook.nl
Van Moerkerkenstraat 19-I
2025 MP Haarlem
info@ilonabrook.nl
+31 6 18 72 12 00

Ik doe er alles aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Zodoende houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://ilonabrook.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn trajecten, programma’s of acties.
In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt.
Voor de leesbaarheid van deze verklaring heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’ en daar waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat vermeld, wordt de eenmanszaak ilonabrook.nl bedoeld. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via info@ilonabrook.nl.

Doeleinden verwerking

– Afhandeling van jouw betaling;
– Versturen van nieuwsbrieven. Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je per e-mail mijn nieuwsbrieven. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je eenvoudig via de link onderaan elke nieuwsbrief afmelden;
– Mogelijkheid een account aan te maken;
– Aanbieden van goederen en diensten, informeren over goederen en diensten en/of wijzingen daarin. Ik gebruik je gegevens ook om je via mijn programma te kunnen helpen en om mijn programma’s te verbeteren;
– Gedrag en bezoekgegevens website. Om je gedrag op mijn website https://www.ilonabrook.nl te analyseren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren, gebruik ik je gegevens voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website wordt bezocht, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt;
– Overige doeleinden. Je e-mailadres, vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding als ook voor mijn belastingaangifte. En gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen;

Automatisch door mijn website verzamelde gegevens worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens zoals je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing het bankrekeningnummer en de inloggegevens van tools worden door mij verwerkt wanneer je van mijn diensten gebruikmaakt en/of wanneer je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Verder verwerk ik geen bijzondere persoonsgegevens.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder diens toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem contact met mij op via info@ilonabrook.nl, dan verwijder ik direct deze informatie.

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens zolang je cliënt van me bent en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft niet langer wenst van mijn diensten gebruik te maken. Als je dit bij mij aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens voor zolang de toepasselijke termijn loopt, te bewaren.

Persoonsgegevens plus bewaartermijn (en doel)

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens omwille van het deelnemen aan een van mijn (online) programma’s en of het ontvangen van downloads, e-books of digitale producten:
– Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, bankrekeningnummer worden bewaard tot uitschrijving via e-mail en voor klanten zolang de administratieverplichting is;
– Gegevens van activiteiten op mijn website worden bewaard zolang iemand status van lead of klant heeft. Ik wil graag dat mijn dienstverlening zo goed mogelijk aansluit bij jouw behoeften;
– Gegevens van surfgedrag op mijn website worden niet langer dan een kwartaal bewaard conform beleid van het advertentienetwerk van Facebook;
– Inloggegevens van tools worden niet bewaard, tenzij duidelijk wordt dat het nodig is regelmatig toegang te hebben. Deze gegevens worden actief door de klant aan mij verstrekt. Wanneer dit niet meer nodig is, worden de gegevens direct verwijderd;

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@ilonabrook.nl

Derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit laatste geval kan ik worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden.
Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik deel jouw gegevens met de volgende derden in de Verenigde Staten: Google Analytics, Facebook Ads en ActiveCampaign. Al deze derden voldoen aan het E.U.-U.S. Privacy Shield.

Webwinkel, webhosting, e-mailverkeer

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.
Voor mijn webhosting- en mijn reguliere, zakelijke e-maildiensten heb ik gekozen voor SiteGround. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan me beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SiteGround heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
SiteGround is op basis van de overeenkomst, die ik met hen heb gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
SiteGround heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens als ook die van mij te voorkomen. SiteGround heeft geen toegang tot mijn Postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Ook is SiteGround op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailinglijsten

Mijn website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van mijn website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails, die je van mijn website ontvangt en webformulieren die je van mijn website worden verzonden gaan via de servers van MailChimp. Deze partij zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail, die geautomatiseerd via mijn website is verzonden, zie je de ‘Unsubscribe’ link. Als je hierop klikt, zal je geen e-mail meer van mijn website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van mijn website ernstig verminderen.
Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Deze partij maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën, die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel, maak ik gebruik van het platform van Mollie Payment. Deze partij verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payment heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payment behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payment’s dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payment bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie, boekhouding

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van GetGekko. Ik dee je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Gekko is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. GetGekko gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens, die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt, dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inzage- en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ilonabrook.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ilonabrook.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dan alleen kan ik je verzoek in behandeling nemen. Om identiteitsfraude te voorkomen, vraag ik je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Ik mag je verzoek in bepaalde gevallen weigeren. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging, dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken, die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking aan mij doen via info@ilonabrook.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging, dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking aan mij doen via info@ilonabrook.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je, die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van ilonabrook.nl. Als je bezwaar maakt, zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens, die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan met mij contact op via info@ilonabrook.nl.

Cookies Google Analytics

Mijn website ilonabrook.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik maak gebruik van deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. En om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden de cookies geplaatst die je surfgedrag bijhouden, zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden, functie, bewaartermijn

Ik maak gebruik van software van de volgende, derde partijen die cookies toepassen:
– Google Analytics /_utma / analytische cookie die websitebezoek meet / 2 jaar na laatste bezoek
– Facebook, www.facebook.com / fr en/tr / deze cookies worden gebruikt om advertenties van het Facebook advertentienetwerk te laten zien / 3 maanden na laatste bezoek
– Google.com, www.google.com, Google.nl, www.google.nl / AID,_GA, SSID en UULE / analytische cookies die websitebezoek meet / 2 jaar

Social Media Deelknoppen

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en LinkedIn welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina tref je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.